PÕHIKIRI

Majas tegutsevate kodade meistrid on kõik MTÜ Maarja-Magdaleena liikmed.
Ühingut juhib üldkoosolek, kes valib juhatuse, kuhu täna kuuluvad Kadi Paasik, Ene Riso, Kati Koppel ja Jane Nikolai.
Igapäevaselt korraldab Gildimaja asju tegevjuht.

Võta meiega ühendust:
+372 5887 2790
info@maarjamagdaleenagild.ee

Mittetulundusühing Maarja-Magdaleena Gild
Põhikiri

I. Üldsätted

1.1 Mittetulundusühingu (edaspidi „ühing“) nimi on Maarja-Magdaleena Gild
1.2 Ühingu asukoht on Eesti Vabariik, Pärnu linn
1.3 Ühingu eesmärgiks on:

Loomeettevõtjaid ühendava ja kogukonnale aastaringselt avatud loomeettevõtluse ja kultuurikeskuse käimashoidmise ja arendamise kaudu kujuneda mitmekülgset oskusteavet jagavaks ühinguks, mille prioriteetideks on:

  • käsitöö kui kultuuripärandi väärtustamine;
  • kogukonna loovoskuste edendamine ja alalhoidmine;
  • arendavate tegevusõpete kaudu teadlikkuse tõstmine;
  • laialdase koostöövõrgustiku kaudu kunsti-, loome-, ja huvitegevuse kui elustiili propageerimine;
  • piirkondliku kultuuriturismi arengusse lisaväärtuste panustamine.

1.4. Ühingul on oma sümboolika
1.5. Ühingu majandusaasta kestab 01.jaanuarist kuni 31.detsembrini
1.6. Ühing on loodud määramata ajaks

II. Ühingu liikmed

2.1. Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on tegev loomeettevõtluse ja/või kultuuri vallas. Juriidilise isiku korral lepitakse ühinguga kokku nimetatud juriidilise isiku all tegutseva kuni 3 isiku nimed, kellele laienevad ühingu liikme õigused ja kohustused (va. ühingu liikme aastamaksu tasumine), ning need nimed fikseeritakse ühingu liikmeks astumise avalduses.
2.2. Ühingu liikmed tasuvad liikmemaksu üldkoosoleku poolt kehtestatud suuruses ja korras.

2.3. Ühingu liige on kohustatud:
2.3.1. tasuma liikmemaksu;
2.3.2. informeerima ühingu juhatust oma kontaktandmete muutmisest;
2.3.3. järgima põhikirja ja juhtorganite otsuseid;
2.3.4. võtma ühingu tegevusest aktiivselt osa;
2.3.5. andma omapoolse panuse gildi maine- ja reklaamiüritustesse;
2.3.6. järgima ühingu kodukorda.

2.4. Ühingu liikmel on õigus:
2.4.1. valida ja olla valitud ühingu juht- ja kontrollorganitesse;
2.4.2. osa võtta ühingu poolt korraldavatest üritustest ja saada informatsiooni ühingu tegevuse kohta;
2.4.3. algatada programme ja projekte ühingu põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks;
2.4.4. teha juhatusele ettepanek üldkoosoleku kokku kutsumiseks;
2.4.5. vaidlustada üldkoosolekul juhatuse otsuseid;
2.4.6. volitada teist ühingu liiget ennast üldkoosolekul esindama;
2.4.7. loobuda ühingu liikme staatusest sellest juhatust vähemalt 2 kuud ette teavitades.

2.5. Ühingu liikme staatusest loobumisest peab ühingu liige teavitama juhatust kirjalikult kaks kuud ette.

2.6. Juhatus võib ühingu liikme ühingust välja arvata juhul, kui:
2.6.1. liige ei täida põhikirja sätteid või juhtorganite otsuseid süüliselt ja järjepidevalt;
2.6.2. liige on olulisel määral kahjustanud ühingu või selle liikmete huve, teotanud nende au või toime pannud teo, mis on vastuolus heade kommete või põhiseadusliku korraga;
2.6.3. liige ei ole tasunud liikmemaksu vähemalt ühe aasta jooksul;
2.6.4. liige või tema poolt volitatud esindaja ei ole mõjuva põhjuseta ja juhatust teavitamata osalenud vähemalt viiel järjestikusel üldkoosolekul, võib juhatus ühingu liikme ühingust välja arvata.

2.7. Ühenduse ees erilisi teeneid omavale füüsilisele isikule võib üldkoosolek omistada auliikme nimetuse.
2.7.1. Auliikmel puudub õigus algatada üldkoosolek kokkukutsumist, hääleõigus ning õigus olla valitud ühingu organitesse.
2.7.2. Auliige on vabastatud liikmemaksust.

III Juhtimine

3.1. Ühingu kõrgemaks organiks on ühingu liikmete üldkoosolek.

3.2. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas hiljemalt jooksva aasta 31. maiks. Muudel juhtudel toimub üldkoosolek juhatuse või vähemalt 1/10 liikmete kirjalikul ja üldkoosoleku kokkukutsumise vajadust selgitaval ettepanekul. Juhatus teatab liikmetele üldkoosoleku toimumisest kirjalikult ette vähemalt seitse päeva. Teade peab sisaldama andmeid üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra kohta.

3.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb isiklikult või oma volitatud esindaja kaudu üle poole ühingu liikmetest. Kui üldkoosolek pole otsustusvõimeline, siis määravad kokkutulnud koheselt uue sama päevakorraga üldkoosoleku toimumise aja. Kokkutulev üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma sõltumata osavõtvate ja esindatud liikmete arvust tingimusel, et üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt kolm kuni viis ühingu liiget.

3.4. Üldkoosolek:
3.4.1. otsustab ühingu ühinemise, jagunemise, lõpetamise. Otsus ühingu ühinemise, jagunemise või lõpetamise kohta on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle kahe kolmandiku (2/3) üldkoosolekust isiklikult või esindaja vahendusel osavõtnud liikmetest;
3.4.2. kinnitab ühingu tegevusplaani aastaks;
3.4.3. kinnitab majandusaasta aruande;
3.4.4. määrab juhatuse liikmed;
3.4.5. kehtestab ühingu liikmemaksu suuruse ja tasumise korra;
3.4.6. kehtestab liikmeks võtmise tingimused;
3.4.7. kinnitab ühingu liikmete vastuvõtmise või ühingust väljaarvamise;
3.4.8. kinnitab juhatuse ettepanekud palgaliste töötajate töölevõtmiseks;
3.4.9. kinnitab põhikirja ja selle muudatused;
3.4.10. määrab revisioni;
3.4.11. arutab muid seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimusi;
3.4.12. ühingu tegevuse eesmärkide muutmiseks on vajalik kõigi ühingu liikmete nõusolek, üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult;
3.4.13. ühingu juhatus on kolme kuni viieliikmeline ja määratakse üldkoosoleku poolt 3 aastaks.

3.5. Juhatus:
3.5.1. võtab vastu uusi ühingu liikmeid ja arvab liikmeid ühingust välja;
3.5.2. korraldab ühingu raamatupidamist;
3.5.3. sõlmib töölepinguid ühingu töötajatega;
3.5.4. esitab liikmete nõudel aruande juhatuse töö kohta;
3.5.5. korraldab ühingu igapäevast tegevust ja täidab üldkoosoleku otsuseid;
3.5.6. nimetab vajadusel ja üldkoosoleku kinnitava otsusega ametisse palgatöötajaid
ning kinnitab nende ametijuhendid;
3.5.7. esitab ühingu nimel kandidaate kultuuri – ja kunstipreemiate saamiseks;
3.5.8. astub ühingu nimel Eesti Vabariigis tegutseva või
rahvusvahelise organisatsiooni liikmeks;
3.5.9. täidab muid seadusega juhatusele pandud ülesandeid

3.6. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe, kelle ülesandeks on juhatuse töö korraldamine.
3.7. Juhatuse esimees või vähemalt kaks juhatuse liiget kutsuvad juhatuse koosoleku kokku vähemalt neli korda aastas, teatades sellest juhatuse liikmetele kirjalikult ette vähemalt üks nädal. Juhatuse esimehe äraolekul asendab teda juhatuse esimehe poolt määratud juhatuse liige.
3.8. Juhatuse liikme võib üldkoosoleku poolt tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral ühingut juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel.
3.9. Juhatusele esitab üldkoosolekule hiljemalt 31. maiks majandusaasta aruande.

IV Ühingu lõpetamine, ühinemine või jagunemine

4.1. Ühingu lõpetamisel on likvideerijateks juhatuse liikmed, kui üldkoosolek ei ole
otsustanud teisiti. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara mittetulundusühingute vahel, kelle tegevuse eesmärgid on lähedased ühingu eesmärkidele. Konkreetse jaotuse otsustavad likvideerijad.

4.2. Ühingu ühinemine ja jagunemine võib toimuda ainult juhul, kui teisiti ei ole võimalik saavutada ühingu eesmärke.